باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $73.8M
 • فروش کل $73.8M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $10.4M
 • فروش کل $140.9M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $9.3M
 • فروش کل $45.9M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $8.3M
 • فروش کل $89.8M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $3.2M
 • فروش کل $27.8M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته $2.4M
 • فروش کل $209.8M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $2.1M
 • فروش کل $62.1M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $2.0M
 • فروش کل $49.0M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $1.5M
 • فروش کل $13.5M
 • هفته اکران 15
 • فروش اخرهفته $1.4M
 • فروش کل $680.4M