باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $95.6M
 • فروش کل $95.6M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $23.0M
 • فروش کل $108.0M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $20.8M
 • فروش کل $300.3M
 • هفته اکران 8
 • فروش اخرهفته $6.4M
 • فروش کل $559.0M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $5.0M
 • فروش کل $5.0M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $4.3M
 • فروش کل $4.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $2.3M
 • فروش کل $2.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $1.4M
 • فروش کل $1.4M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته $1.1M
 • فروش کل $66.2M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $870K
 • فروش کل $16.1M